"Detaily nejsou jen detaily, to ony tvoří design."

1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.1.    Správce osobních údajů společnost Martin Fedorjak, IČ: 067 08 234, se sídlem Kruhová 258/5A, 400 01 Ústí nad Labem zapsaná v živnostenském rejstříku (dále jen „správce“) prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů. 

1.2.    Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), resp. čl. 28 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobních údaje zpracovává, jsou dále vymezeny. 

1.3.    Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.martinfedorjak.cz (dále jen „internetové stránky“) a prostřednictvím e-mailových schránek, vedených pod doménou @martinfedorjak.cz 

1.4.    Tyto zásady vydává správce proto, aby byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup, a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu.

2. ZPRACOVÁVANÉ ÚDAJE

2.1.    Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje v rámci běžného vztahu:

a) jména a příjmení (příp. i název firmy)

b) e-maily

c) telefonní čísla 

2.2.    Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje v rámci kupní smlouvy, resp. nákupu na eshopu:

a) viz. 2.1. a) b) c)

b) adresa kupujícího

c) IČ a DIČ (v případě firmy) 

2.3.    Osobní údaje ve čl. 2., odst. 2.1 je nutné zpracovávat za účelem udržení obchodní komunikace a spolupráce. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let nebo do ukončení smlouvy o obchodní spolupráci, pokud existuje. Přístup k údajům mají pouze zaměstnanci naší firmy a je minimalizován. Pokud jsou poskytovány subjektům třetích stran, je tak učiněno na základě smlouvy o mlčenlivosti. Porušení této smlouvy vede k okamžitému ukončení smluvního vztahu z naší strany nebo k pokutě. 

2.4.    Osobní údaje ve čl. 2., odst. 2.2 je nutné zpracovávat za účelem udržení obchodní spolupráce v rámci zpracování nákupu. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po ukončení smlouvy o obchodní spolupráci. Přístup k údajům mají pouze zaměstnanci naší firmy a je minimalizován. Pokud jsou poskytovány subjektům třetích stran, je tak učiněno na základě smlouvy o mlčenlivosti. Porušení této smlouvy vede k okamžitému ukončení smluvního vztahu z naší strany nebo k pokutě. 

2.5.    Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje ve čl. 2., odst. 2.1. a 2.2. v rámci oprávněného zájmu. Oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracovávání pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní administrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu. Tento výčet je pouze příkladný. 

2.6.    Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracovávání vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, nebo je dána právními předpisy. 

2.7.    Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně, např. pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti internetových stránek. 

3. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Jako subjekt máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit.

3.1. Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli Správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je Správce povinen bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. 

3.2. Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. 

3.3. Právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že správce zpracování osobních údajů je v rozporu s právními předpisy. 

3.4. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů. 

3.5. Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl(a) Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže ve čl. 20 GDPR. 

3.6. Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili Správci souhlas se zpracováním osobních údajů. 

4. PŘEDÁVÁNÍ DO TŘETÍCH ZEMÍ

4.1.    Vaše osobní údaje nebudou předávané do třetích zemí. 

5. INFORMACE A OTÁZKY 

5.1.    Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednictvím e-mailu na grafik@martinfedorjak.cz

Zavřít Menu